جهت دریافت شرایط شبانه رایگان طرحها لطفا با تلفن 43302 تماس حاصل فرمایید

جهت بروزرسانی اطلاعات این صفحه دکمه های ctrl+f5 را بزنیدتوجه کنید بسته های حجمی ، ترافیک و بسته های فوتون به شما زمان نمی دهند و برای استفاده از آنها حتما باید یک طرح فعال بر روی خط شما فعال باشد

دقت نمایید در هنگام خرید بسته های فوتون شما باید حداقل یک روز بیشتر از بازه زمانی فوتون دارای طرح فعال باشید


اینترنت پرسرعت vdsl
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 350 داخلی یا 87.5بین الملل 16M2,330,0000209,7002,539,700سفارش
6 ماه 350 داخلی یا 87.5بین الملل 16M4,500,0000405,0004,905,000سفارش
12 ماه 210 داخلی یا 52.5بین الملل 16M6,850,0000616,5007,466,500سفارش
12 ماه 350 داخلی یا 87.5بین الملل 16M8,450,0000760,5009,210,500سفارش

غزال97
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
6 ماه 160 داخلی یا 40بین الملل 512 up 2M700,000063,000763,000سفارش
6 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 1M up 4M1,130,0000101,7001,231,700سفارش
6 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 2M up 8M1,400,0000126,0001,526,000سفارش
12 ماه 160 داخلی یا 40بین الملل 512 up 2M1,320,0000118,8001,438,800سفارش
12 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 1M up 4M2,120,0000190,8002,310,800سفارش
12 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 2M up 8M2,640,0000237,6002,877,600سفارش

غزال97 وفاداری
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
8 ماه 40 داخلی یا 10بین الملل 512k700,000063,000763,000سفارش
8 ماه 100 داخلی یا 25بین الملل 1M1,130,0000101,7001,231,700سفارش
8 ماه 150 داخلی یا 37.5بین الملل 2M1,400,0000126,0001,526,000سفارش
8 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 4M2,250,0000202,5002,452,500سفارش
8 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 8M2,800,0000252,0003,052,000سفارش
14 ماه 40 داخلی یا 10بین الملل 512k1,320,0000118,8001,438,800سفارش
14 ماه 100 داخلی یا 25بین الملل 1M2,120,0000190,8002,310,800سفارش
14 ماه 150 داخلی یا 37.5بین الملل 2M2,640,0000237,6002,877,600سفارش
14 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 4M4,200,0000378,0004,578,000سفارش
14 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 8M5,250,0000472,5005,722,500سفارش

مصرف منصفانه با ترافیک ماهانه
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 100 داخلی یا 25بین الملل 1024kb580,000052,200632,200سفارش
3 ماه 160 داخلی یا 40بین الملل 2048kb730,000065,700795,700سفارش
3 ماه 200 داخلی یا 50بین الملل 3Mb1,000,000090,0001,090,000سفارش
3 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 4Mb1,150,0000103,5001,253,500سفارش
3 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 8Mb1,450,0000130,5001,580,500سفارش
3 ماه 700 داخلی یا 175بین الملل 16Mb2,330,0000209,7002,539,700سفارش
6 ماه 100 داخلی یا 25بین الملل 1024kb1,130,0000101,7001,231,700سفارش
6 ماه 160 داخلی یا 40بین الملل 2048kb1,400,0000126,0001,526,000سفارش
6 ماه 200 داخلی یا 50بین الملل 3Mb1,950,0000175,5002,125,500سفارش
6 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 4Mb2,250,0000202,5002,452,500سفارش
6 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 8Mb2,800,0000252,0003,052,000سفارش
6 ماه 700 داخلی یا 175بین الملل 16Mb4,500,0000405,0004,905,000سفارش
12 ماه 100 داخلی یا 25بین الملل 1024kb2,120,0000190,8002,310,800سفارش
12 ماه 160 داخلی یا 40بین الملل 2048kb2,640,0000237,6002,877,600سفارش
12 ماه 200 داخلی یا 50بین الملل 3Mb3,700,0000333,0004,033,000سفارش
12 ماه 240 داخلی یا 60بین الملل 4Mb4,200,0000378,0004,578,000سفارش
12 ماه 360 داخلی یا 90بین الملل 8Mb5,250,0000472,5005,722,500سفارش
12 ماه 700 داخلی یا 175بین الملل 16Mb8,450,0000760,5009,210,500سفارش

منصفانه ویژه شهرستانها
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
6 ماه 80 داخلی یا 20بین الملل 2M510,000045,900555,900سفارش
12 ماه 80 داخلی یا 20بین الملل 2M1,020,000091,8001,111,800سفارش


ترافیک
بازه قابل استفادهترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
نامحدود 120,00001,80021,800سفارش
نامحدود 240,00003,60043,600سفارش
نامحدود 590,00008,10098,100سفارش
نامحدود 10170,000015,300185,300سفارش
نامحدود 50850,000076,500926,500سفارش
نامحدود 1001,700,0000153,0001,853,000سفارش

ترافیک ویژه اینترنت نامحدود
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
نامحدود 12 داخلی یا 3بین الملل 60,00005,40065,400سفارش
نامحدود 20 داخلی یا 5بین الملل 95,00008,550103,550سفارش
نامحدود 40 داخلی یا 10بین الملل 180,000016,200196,200سفارش
نامحدود 80 داخلی یا 20بین الملل 350,000031,500381,500سفارش
نامحدود 200 داخلی یا 50بین الملل 850,000076,500926,500سفارش
نامحدود 200 داخلی یا 50بین الملل 680,000061,200741,200سفارش
نامحدود 400 داخلی یا 100بین الملل 1,600,0000144,0001,744,000سفارش
نامحدود 400 داخلی یا 100بین الملل 1,220,0000109,8001,329,800سفارش